رشته حقوق

دانشگاه شهید بهشتی، سازمان ملل متحد

[145]Convetion for the suppression of Unlawful Act against the safty of civil Aviation, September 23. 1971.
[146] سازمان ملل، سلسله توافقات، ج 974، شماره 14118.
[147]. چارچوب حقوق جهانی برضد تروریزم، دفترمباره زه برضد مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد وینا ، ص 31 ، نیویورک  2010.
[148]. برای معلومات بیشتر بنگرید به : ماده 377 قانون جزای افغانستان.
[149] . صدیق دانش، سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 73.
[150]. Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988
[151]. ماده 2پروتکل: در ماده 1 کنوانسیون موارد ذیل باید به عنوان بند جدید 1 اضافه شود: «هر فردی که عامدانه و خلاف قانون با استفاده از سلاح یا ماده منفجره:
الف) اقدامی خشونت آمیز علیه فردی که در یک فرودگاه بینالمللی غیر نظامی کار میکند به شکلی که باعث مرگ یا آسیب جدی او شود یا احتمال مرگ یا آسیب جدی او برود؛
ب) تأسیسات یک فرودگاه بین­المللی غیر نظامی را منهدم کند یا به آن آسیب جدی رساند یا هواپیمای مستقر در آن را نابود کند با به آسیب جدی رساند و یا سیستم خدمات رسانی فرودگاه را نابود کند مجرم شناخته می­شود». (به نقل از علی عبداله خانی، پیشین، صص306-307).
[152]. Protocol  for  Suppression  of  Unlawful  Acts of  Violence  at  Airport  Serving  International  civil  Aviation  Supplimentary   to   the  Convention  for the Suppression  of  Unlawful   Acts  Against  the  safety   of  Civil  Aviation  , 24 February   . 1988,   I .C .A .O.   Doc    . 95/8
[153]. چارچوب حقوق جهانی برضد تروریزم، دفترمباره زه برضد مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد وینا، ص 31،  نیویورک 2010.
[154]. شخصی که مرتکب یکی از اعمال آتی گردد و در نتیجه آن مصونیت میدان هوایی ملکی مورد استفاده ترانسپورت بین­المللی را به خطر مواجه سازد و یا احتمال مواجه شدن به خطر را باعث شود، حسب ذیل مجازات می­گردد…
[155]. صدیق دانش، سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 74.
[156]. رسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، مترجم هنجی سید علی، ج دوم دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اسلامی ایران 1384 صص 95-205.
[157]. Convention on the prohibition of the development,production and stockpiling of bacterialogical (Biological) and toxin weapons and their destraction , 10 Apr. 1972
[158]. Convention on the prohibition of the development,production and stockpiling and use of chemical weapons and their destruction,13Jan, 1993.
[159]. نوروز کارگری، «مفهوم یابی وگونه شناسی تروریسم»، در: تروریسم و مقابله با آن، تهران، ناشر مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ نخست، 1390، ص 51.
[160]. ازجمله اسنادی است که در راستای حمایت از دریاهادرچهارچوب فعالیت­ های سازمان ملل متحد ازتاریخ24 فوریه تا27 آوریل 1958به تصویب رسید.
[161]. محسن منصوری، «تروریسم و راهزنی هوایی در حقوق بین­الملل»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،مهرماه 1377، ص 49.
[162]. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation,done at Rome on 10 March 1988
[163]. ماده 3 کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی: «1- هرفردی که عامدانه و خلاف قانون:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *