رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبائی، قانون مجازات اسلامی

[68] . R V Instan, 1893
[69] . Penny childs. Op. cit . P. 2
[70] . دراین زمینه ر. ک. ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ اول (تهران، دانشور، 1385)، ص 42 همچنین ر. ک. امیرخان سپهوند، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ اول (تهران: مجد، 1386)، ص 39
[71] . حسین میر محمد صادقی؛ «مطالعه ی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم غیر اشخاص» در مجله تحقیقات حقوقی، 43 ( 138) ص ص 147و 148.
[72] . حسین آقائی نیا. جرایم علیه اشخاص، چاپ اول (تهران، میزان، 1384) ص 37.
[73] ازجمله ر.ک قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 1320 مواد 16 و 17 و 18
[74] . مصاحبه ی مولف با نور الله عزیز محمدی، قاضی کیفری استان تهران، شعبه 71 (5 آذر 1387)
[75] نظریه شماره 1098/7- 17/2/1375
[76] . علی جباری، «توسعه ی همیشگی قوانین جزءایی» در مجله ی کانون وکلا، 37. (تهران:فروردین و اردیبهشت 1333 ) صص53 و 52
[77] . ر. ک. مرتضی محسنی، دوره حقوق جزءایی عمومی، (تهران، گنج دانش،1375 )ج 2 ص134 و همچنین ر. ک. به محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 211.
[78] . محمد علی اردبیلی ، پیشین ، ص 211
[79] . ر.ک مرتضی محسنی ،‌پیشین ، صص134 و 135 و 136 و همچنین محمد علی اردبیلی ، پیشین ، ص 210و 211
[80] .رضا نور بهاء‌،زمینه ی حقوق جزءایی عمومی،چاپ بیست و یکم ،(تهران،کتابخانه گنچ دانش،1387)،صص 166،165
[81] مشا به چنین موضعی در حقوق ایران در ماده 633 قانون مجازات اسلامی آمده است «‌هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به حفاظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزءاءی نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کنند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه ارش محکوم خواهد شد» .
[82] . موضوع ماده 633قانون مجازات اسلامی « هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به حفاظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یاجزءاءی نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کنند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش محکوم خواهد شد ».
[83] . ر.ک . ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزءای عمومی . چاپ دهم (تهران: میزان ،1386،) ص160
[84] . پرویز صانعی ، حقوق جزءای عمومی ، چاپ اول ؛ ( تهران ، طرح نو ،‌1382 ) ، ص 323
[85] – محمد باهری ، پیشین ، ص 167
[86] . گاستون استفانی،ژرژ لواسور،برناربولوک،حقوق جزءایی عمومی،ترجمه حسن دادبان.(تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،1377) ص 311 – 312

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *