رشته حقوق

راهنمایی و رانندگی، خراسان شمالی

خواهان : محمد رضا ارکانی با وکالت آقای مصطفی ریحانی
خوانده: حسنقلی رحمانی
خواسته: الزام به تحویل مبیع
کلاسه : 1213/84
منضمات و دلایل دادخواست : کپی قولنامه
تاریخ جلسه : 30/8/1384
2) شرح دعوی
خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده : احتراماً اینجانب در مورخ 20/07/83 یک دستگاه نیسان وانت به شماره 171 ب 11 بجنورد به مبلغ 81000000 ریال از خوانده خریداری نمودم و به موجب قولنامه مبلغ هفت میلیون تومان  طی چند فقره چک  پرداخت کردم لیکن معلوم شد که خودرو نیسان متعلق به بایع نبوده و جزء ماترک مرحوم مورث ایشان بوده که بدون داشتن مالکیت  در خودرو مذکور مبادرت به فروش آن نموده و تاکنون از تحویل و تنظیم سند به نام بنده خودداری می نماید ، صدور حکم بر الزام خوانده بر تحویل مبیع به استناد بند 3 ماده 362 قانون مدنی درخواست می گردد
3) تشریفات دادرسی
خواهان مبلغ 340/154 تومان تمبر جهت هزینه دادرسی ابطال نموده است . آقای مصطفی ریحانی وکیل وی نیز مبلغ14000 تومان تمبر مالیاتی ابطال وضمیمه وکالت نامه خود نموده است .
ضمناً خواهان غیر از تصویر قولنامه خرید ماشین ، یک برگ گواهی مالیات بر ارث نیز ضمیمه دادخواست خود نموده که در آن حسب اعلام وزارت دارائی وانت نیسان به شماره 171ب11 بجنورد جزء ماترک و دارایی مرحوم یدا… تفضلی اعلام گردیده است.
دادخواست فوق در مورخ 7/6/1384 به حوزه 119 شورای حل اختلاف شهری بجنورد ارسال گردیده است که متعاقب آن شورا در 26/09/84 با توجه به مبلغ خواسته که استرداد  حدود هشت میلیون تومان جهت خرید ماشین بوده اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بجنورد نموده است.پس از ارجاع از شورای حل اختلاف پرونده در دفتر کل دادگستری به شماره 5353 ثبت و توسط معاونت ارجاع به شعبه دوم حقوقی بجنورد جهت رسیدگی ارجاع می شود . دادگاه به دستور ثبت و تعیین وقت  و احضار طرفین صادر می نمایددفتر دادگاه نیز جهت مورخ 28/6/1384 وقت تعیین و به خوانده به صورت واقعی ابلاغ و به خواهان به صورت قانونی ابلاغ می نماید.
4) جلسات رسیدگی :
جلسه اول:
در مورخ فوق و در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه دوم عمومی حقوقی بجنورد تشکیل می گردد خواهان و خوانده هردو حاضر و وکیل خواهان نیز حاضر و در شرح شکایت اظهار می دارد: موکل یک دستگاه وانت نیسان از خوانده خریداری و مبلغ هفت میلیون تومان پرداخته نهصد هزارتومان باقی مانده که خوانده بعد از تنظیم سند به نام موکل دریافت کند. از قرار معلوم وانت نیسان متعلق به ورثه مرحوم یدا… تفضلی پدر خوانده می باشد که سایر ورثه حاضر به انتقال سند و تحویل مبیع نبوده و تقاضا دارم حکم به الزام به تحویل مبیع نمایند .
خوانده در پاسخ اظهارات وکیل خواهان اعلام می نماید:  مطالب گفته شده درست است وسیله نقلیه مربوط به ورثه است که بعضی از ورثه سهم خودشان را به اینجانب فروخته اند که طی مبایعه نامه عادی که اصل آن در ید خواهان است منعکس می باشد هر زمان باقی مانده ثمن راکه مبلغ 1900000 تومان می باشد پرداخت کنند به نام ایشان سند می زنم و خودرو را تحویل می دهم.
خواهان اعلام می دارد :
کل بهاء مورد معامله مبلغ 8100000 تومان  بوده که 7200000 تومان آن پرداخت شده و فقط نهصد هزار تومان باقی مانده که خوانده بهره پول را هم محاسبه و مطالبه می کند وکیل خواهان نیز اظهار می دارد:حسب مندرجات  قولنامه مبلغ معامله 8100000 بوده که تصویر قولنامه پیوست است . خوانده محترم خود را مالک معرفی نموده و موکل نیز با تصور اینکه خوانده مالک خودرو است و دارای سند مالکیت است مبادرت به معامله نموده که متعاقب آن موکل مطلع گردیده که  مورد معامله متعلق به بایع نبوده و در متن گواهینامه مالیات بر ارث دقیقاً ذکر شده متعلق به ورثه مرحوم یدا… تفضلی است خوانده بر مال فروخته شده مالکیت نداشته و سند نیز به نام وی نبوده است با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر مبنای خواسته را دارم خوانده مجدداً اظهار می دارد : اگر خواهان مبلغ 1900000 باقیمانده مبلغ خودرو را بپردازد سند را به نام وی منتقل می کنم و خودرو را تحویل می دهم. خواهان اظهار می دارد : الباقی ثمن معامله نهصد هزار تومان است که ایشان یک میلیون تومان بهره روی آن اضافه کرده است اگر بهره قانونی است حرفی ندارم.
دستور دادگاه:
قرار ملاحظه وضعیت یک دستگاه خودروی نیسان شماره 171ب 11 بجنورد مقرر است دفتر طی شرحی از معاونت راهنمایی و رانندگی بجنورد آخرین مالک یا مالکین وسیله نقلیه مزکور را استعلام نمایند. نامه تنظیمی تحویل خواهان شود تا پیگیری نماید و پرونده در وقت حضور باشد.
این امر با ارسال نامه شماره 1693ر ش 2 صورت گرفته و متعاقباً راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی در پاسخ اعلام می نماید : اتومبیل نیسان به شماره 171 ب 11 بجنورد متعلق به آقای یدا… تفضلی فرزند امان ا… می باشد و از نقل و انتقال بعدی اطلاعی در دست نیست . دادگاه پس از وصول این نامه دستور تعیین وقت و تشکیل مجدد جلسه دادگاه را صادر می نماید که جهت مورخ 18/7/1384 وقت تعیین و طرفین احضار می گردند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *