رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

[112] . شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات دراک، تهران، بهار 1384، ص 383.
[113] . مهاجری، علی، مبسوط درآیین دادرسی مدنی، ج اول، چاپ اول، انتشارات فکرسازان، تهران، 1387،ص352.
[114] . واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، ج سوم، چاپ چهارم، انتشارات میزان، تهران، بهار 1386، ص 21 .
[115]. شمس، عبدالله، همان، ص 387.
[116]. ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تازمانی که در مرحله نخستین درآن دعوی حکمی صادرنشده باشد مگربه موجب قانون».
[117].  شمس، عبد الله، همان، ص 400 به بعد.
[118]. ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک ودو:« رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است:
1 – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.
2 –  دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد.
3 –  مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر‌است.
4 – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.
5 – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.
6 – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌محل نزاع نباشد.
7 – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.
8 –  دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.
9- درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آن ها.
10 – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.
11 – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
12 –  دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش‌از حد نصاب نباشد.
13 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *