رشته حقوق

مداخله بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه

گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………..18
گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………..20
گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….27
مبحث دوم: اقسام منازعات……………………………………………………………………………………………………………. 28
گفتار اول: منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………………..28
بند اول: تعریف منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………..28
گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی(داخلی)……………………………………………………………………………………28
بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی……………………………………………………………………………………………28
بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………..29
الف: آشوبهای غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………………………..29
1: تعریف منفی یا مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………………30
1: تعریف مبتنی بر خصوصیات ………………………………………………………………………………………………………..31
ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی…………………………………………………………………………………………32
ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی…………………………………………………………….32
مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب 1949 و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب 1977………………………………………………………………………………………………………………34
گفتار اول: ماده3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 1949……………………………………………..34
گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال 1977 الحاقی…………………………………………………………………………..36
مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………38
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن……………………………………………………………….38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *