رشته حقوق

مدیریت کارآمد، اعتماد عمومی

مهم ترین و اساسی ترین بخش فرآیند انتخابات، اداره و مدیریت کارآمد و مؤثر انتخابات می باشد. بی شک ، صرف مقرر داشتن  و ترسیم اصول و مبانی نظری انتخابات و  وضع قوانین و مقررات مربوطه ، تضمین  کننده حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان برای مشارکت فعال در اداره امور کشور و برگزاری انتخابات اصیل، آزاد و منصفانه نمی باشد، بلکه ایجاد ساختارها و تأسیسات کارآمد نظیر مدیرت انتخابات ضرورت دارد. اهمیت نهادهای مدیریتی انتخابات تا آن جا است که آنها اداره کننده فرآیند انتخابات و در واقع  مجری قوانین و مقررات انتخاباتی و واسطه تبدیل آراء شهروندان به کرسی های پارلمان می باشند. بر این اساس ، ماهیت ، نوع ، ساختار ، وظایف و اختیارات و شیوه عملکرد این نهادها به طور مستقیم بر تمام  بخش های انتخابات و حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان و در نهایت ثبات سیاسی و مشروعیت دولت تأثیر گذار می باشند.
 
مدیریت انتخابات ، اصطلاحی است برای اداره فرآیند انتخابات . از آن جایی که فرآیند انتخابات  شامل  بخش های متعددی می شود، انتظام و چارچوب بندی قانونی در وهله اول از اهمیت خاصی برخوردار می- گردد. لذا وضع قانون مطلوب و کارآمد با تعریف و مشخص نمودن دقیق کلیه بخش های انتخابات، نقش مهمی در موفقیت مدیریت انتخابات دارد. به عبارتی، کارآمدی و موفقیت مدیریت انتخابات وابسته به چارچوب قانونی روشن و کامل که در خصوص کلیه بخش های انتخابات احکامی را وضع نموده تا مدیریت انتخابات، مشکلی از جهت انجام وظایف و تکالیف انتخاباتی در فرآیند انتخابات نداشته باشد .
 
فصل اول ـ مدیریت اجرایی انتخابات
 
ترسیم اصول و مبانی نظری انتخابات و وضع قوانین و مقررات نمی توانند آزادی های سیاسی شهروندان را برای مشارکت فعال در اداره امور کشور و برگزاری انتخابات واقعی تضمین کند ، بلکه باید اداره و مدیریت اثر بخش را بدان افزود.
منظور از مدیریت اجرایی در انتخابات، برگزاری فرآیند انتخابات بر اساس قوانین و مقررات یا مجموعه ای از مقامات و نهادهای انتخاباتی مسئول برگزاری انجام فرآیند انتخابات می باشد.
به طور کلی هدف از تأسیس مدیریت انتخابات قاعده مند نمودن و انتظام بخشی یکپارچه و منسجم از برگزاری انتخابات به منظور تحقق حقوق و آزادی های سیاسی انتخاباتی شهروندان و پیشبرد آرمان های دمکراتیک جامعه است.[1]
 
 
گفتار اول ـ مفهوم مدیریت اجرایی
 
مدیریت اجرایی انتخابات ، تأسیسی است در نظام انتخابات، به منظور برگزاری فرآیند انتخابات مطابق  قوانین و مقررات یا مجموعه ای از مقامات و نهادهای انتخاباتی مسئول برگزاری و انجام فرآیند انتخابات . این نهادها در کشورهای مختلف دارای عناوین مختلفی می باشند .
هدف اصلی از تأسیس مدیریت انتخابات، قاعده مند نمودن و انتظام بخشی یکپارچه و منسجم برگزاری انتخابات به منظور تحقق حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان و پیشبرد آرمان های دمکراتیک در جامعه می باشد. در حقیقت ، امری عقلی و منطقی است که پس از تأسیس نهاد انتخابات و وضع قانون و مقررات انتخابات ، مردم از این طریق بتوانند حاکمیت اراده آزاد خود را عملی سازند. تحقق این مهم، نیازمند عملی و اجرایی شدن قانون انتخابات و ایجاد زمینه مساعد  و لازم برای شکل گیری اصل نمایندگی و تشکیل پارلمان برای اداره امور کشور می باشد . لذا نهاد مدیریت اجرایی انتخابات در این راستا تشکیل می شود . مدیریت اجرایی انتخابات نقش بسیار مهمی در عملی ساختن تفکر دمکراتیک و تحکیم دمکراسی و در جامعه سیاسی دارد؛ به دلیل این که مجری و تحقق بخش وسیعی از حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان می باشد . البته رسیدن به این مهم منوط به نوع و ماهیت و ساختار و عملکرد نهاد مدیریت اجرایی انتخابات می باشد . به عبارتی ، عملکرد این نهاد چنان چه مطابق اصول و مبانی انتخابات دمکراتیک باشد، می توان این نهاد را به عنوان عاملی در جهت تتثبیت وتحکیم نظام دمکراتیک و افزایش مشروعیت نظام سیاسی و کسب اعتماد عمومی به رویه و فرآیند انتخابات تلقی نمود. از طرفی ، امروزه نهاد مدیریت اجرایی انتخابات ، جنان چه بر اساس قوانین و مقررات انتخاباتی شایسته و در راستای اصول ارزشی و کارآمدی نظام انتخابات دمکراتیک رفتار نماید از جمله مؤلفه های به زمامداری دمکراتیک تلقی نموده اند.
گفتار دوم مدل های  مدیریت اجرایی در انتخابات
 
گزینش یک مدل و ساختار ویژه برای مدیریت اجرایی انتخابات ، تا حدودی بستگی به نوع ساختار سیاسی و اداری یک کشور دارد . با بررسی قوانین و مقررات اساسی و انتخاباتی کشورهای زیادی ، سه مدل ساختاری برای نظام مدیریت اجرایی انتخابات استخراج شده است :
 
1-مدل مستقل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *