رشته حقوق

مقتضیات زمان و مکان، نظام کیفری اسلام

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)
3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)
4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)
5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)
6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)
7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)
8- Smith, J.C and Hogan, B. Criminal Law(Oxford University Press.  th ed)
[1] هاشم معروف الحسنی،المسئولیه الجزءاءئیه فی الفقه الجعفری،الطبعه الثانی(بیروت:دارالمعارف،للمطبوعات،1407)،ص12
[2] . در این زمینه ر. ک. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزءایی عمومی اسلامی، چاپ پنجم (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379) ص 93
[3] . محمود نجیب حسنی، رابطه ی سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید علی عباس نیای زارع (مشهد: دانشگاه علوم اسلامی و حقوقی، 1385)، ص 26.
[4]. سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران (تهران: سمت، 1383)، ص 13
[5] . مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، جورج پی. فلچر. ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی (مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384) ص 90.
[6] . البته در خصوص برخی از جرایم مانند اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم شاید این تصور بوجود آید که در این جا قصد و نیت مجرمانه مورد توجه مقنن کیفری قرار گرفته است و در تجریم اجتماع و تبانی و یا تهدید، در واقع قصد مجرمانه را مورد توجه قرار داده است؛ در حالیکه در اینجا همین اجتماع برای ارتکاب جرم یا تهدید بصورت مادی تحقق یافته است و مقنن این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً باعث تحقق جرم شود و بیشتر جهت دفع حالت خطرناکی که در توافق بزهکاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی پیدا کرده مورد توجه قرار داده است تا مانع وقوع جرایم سهمگین تر گردند این جرایم ، به جرایم بازدارنده معروف اند. ر. ک. محمد علی اردبیلی، حقوق جزءایی عمومی (تهران میزان، 1385)، ج 2، ص 209.
[7] . برخی از حقوق دانان خصوصاً حقوق دانان فرانسوی رکن چهارمی برای جرم مطرح می کنند و از آن بعنوان رکن نادرستی یاد کرده اند بطوری که مسلم باشد که این عمل فاقد جهات مشروعیت قانونی است ر. ک. پروفسور رنه گارو، مطالعات نظری و عملی از حقوق جزءاءء ترجمه سید ضیاء الدین نقابت (تهران).ص 156
[8] . حسن رضایی، نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام (تهرن: موسسه چاپ و نشر مروج، 1382). صص 36 و 37
[9] . علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزءایی عمومی اسلام، چاپ پنجم (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی، 1379)، ص93
[10] . Jonathan Herring, criminal law 3 thed .(London. Palgrave Mac Millan, 2002) , p. 38.
[11] . Smith, J. C. and Hogan, B. criminal Law (London. Oxford Univer cit y press) , p.32
[12] . حسین میر محمد صادقی، «گفتارهای حقوق جزءایی عمومی» تقریرات کلاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1380. صص 9 و 10.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *