رشته حقوق

قانون مجازات عمومی، روابط بین المللی

      فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر ملی و بین‌المللی حائز کمال اهمیت است چرا که با تشخیص محل وقوع جرم صلاحیت کیفری نیز معین خواهد شد.تشخیص محل وقوع جرم […]

رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، اصل قانونی بودن

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی بحث قانونی بودن جرایم و مجازاتها را بعد از این مطرح خواهیم کرد اما آنچه که پیرامون این مسئله به حقوق فردی و تضمین آن مربوط می شود این است که کشوری که فرد در آن بسر می برد چه این فرد تبعه خارجی باشد و چه تبعه داخلی به […]

رشته حقوق

دادگاه محل وقوع جرم، روابط بین المللی

قوانین جزایی نسبت به کلیه سکنه قابل اعمال است و خارج از سرحدات مملکت قدرت اجرایی ندارد. قوانین کیفری تنها درباره اتباع کشور در داخل و خارج از قلمرو مملکت اجرا می شود و شامل تبعه خارجی نمی شود. قوانین جزائی نسبت به کلیه اتباع داخله اعم از آنهائیکه در خاک کشور سکونت دارند. یا […]

رشته حقوق

معاهدات بین المللی، مقررات بین المللی

  گفتار دوم: در حقوق لبنان    فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی گفتار نخست: مبانی الف) استقلال حاکمیت دولت‌ها مبنای دیگر اصل درون مرزی بودن، استقلال حاکمیت دولتها است. پیش از این درباره حاکمیت و استقلال آن مطالبی بیان کردیم و در اینجا […]

رشته حقوق

در دوران قبل از انقلاب، دوران قبل از انقلاب

اما دریای منطقه ای لبنان ، پس آن جزئی از دریایی است که از ساحل لبنان شروع میشود وبا آغاز دریای همگانی وعمومی پایان می یابد وآن تابع  حاکمیت دولت می باشد. به گونه ای که میتواند ازاهداف امنیتی و اقتصادی اش دفاع کند.و در حکم وتحت حکومت سرزمین لبنان به شمارمی رود. هرگاه درآن […]

رشته حقوق

خلیج فارس و دریای عمان، روابط بین‌الملل

ماده 1 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، عرض آبهای ساحلی (دریای سرزمینی) از خط مبدأ را همان 12 مایل دریایی تعیین کرد هرمایل دریایی برابر 1852 متر است.براساس این قانون مبدأ براساس مصوبه هیأت دولت (شماره 67-25/2 مورخ 31/4/1352) صورت می‌گیرد.حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر […]

رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، روابط دیپلماتیک

بنابراین می توان عنوان کرد که مکان در برخی موارد حتی از عناصر تشکلیل دهنده جرم است هم چنین در حقوق جزای اختصاصی در مورد بعضی از جرائم برای اینکه این جرائم به وقوع بپیوندند باید عمل در مکان مورد نظر انجام گیرد و به نوعی می توان گفت مساله مکان شرط تحقیق جرم است […]

رشته حقوق

اسناد و مدارک، تعیین مجازات

لازم به ذکر است که در فرض اول که در بالا آوردیم: یعنی زمانی که بر مبنای اصل صلاحیت واقعی، موضوع جرم و مجنی علیه جرم تبعه داخلی باشد، در کتب خارجی به عنوان صورت دوم و منفی اصل حاکمیت شخصی نام برده‌اند. در کشور فرانسه، دادگاههای این کشور تحت شرایطی، صلاحیت رسیدگی به جرم […]

رشته حقوق

روابط بین‌الملل، اجرای مجازات

صلاحیت منطقه ای در قانون مجازات لبنان به وجوب پیاده کردن واجرای آن قانون بر هر جنایتی که داخل منطقه دولت و کشور رخ میدهد، با چشم پوشی از تابعیت وملیت و نژاد جنایتکار ومجرم خواه هم میهن از مردم ملت باشد خواه بیگانه، مربوط است، با نادیده گرفتن تابعیت وملیت فرد مورد جنایت واقع […]

رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، روابط بین‌الملل

و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد. گفتار نخست: صلاحیت الف) مفهوم صلاحیت: [1] این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت […]