رشته حقوق

حقوق بین الملل بشر، مداخله بشر دوستانه

چکیده:
موضوع این پایان نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) می باشد. با توجه به گسترش روز افزون جنگهای داخلی با آثار بین المللی از یکسو و افزایش مداخله بشر دوستانه و تحول این مفاهیم با گذشت زمان از سوی دیگر، ضرورت مطالعه در این خصوص بیش از پیش احساس می شود. لذا به انتخاب این موضوع مبادرت شد.
در این پایان نامه، ضمن بیان تاریخچه ای مختصراً از حقوق بین الملل بشر دوستانه، محورهای اصلی بحث یعنی حقوق بشر دوستانه و جنگهای داخلی را تعریف نموده و سپس به تکلیف کشورها در رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی پرداخته می شود. و سپس به بررسی مداخله بشر دوستانه در منظور ملل متحد و مشروعیت آن و چگونگی انجام چنین مداخلاتی خواهیم پرداخت. و در خصوص حق یا تکلیف بودن اعطای این کمک ها و تداخل ارائه این کمک ها با اعمال مداخلات بشر دوستانه بحث خواهیم نمود.
نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که عرفی در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شکل گیری است و باید از آثار سوء چنین شکل گیری اجتناب نمود و در این  زمینه مجمع عمومی سازان ملل قادر به ایفای نقش موثری خواهد بود.
کلید واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غیر بین المللی(داخلی)، مداخله، شورای امنیت.
 
 
 
                    
                                                              فهرست منابع
عنوان                                         صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی…………………………………………………………………………..13
فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی …………………………………………………………………………………….. 13
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………….13
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….13
گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….14
گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………..16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *