دسته‌بندی نشده

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : عاشق شدن با نخستین نگاه

ب ـ عاشق شدن با نخستین نگاهرستم، یکّه تاز عرصه ی پهلوانی شاهنامه، پس از حضور شبانه ی تهمینه در خوابگاهش، با شنیدن سخنان دختر جوان، و دیدن چهره ی او به او دل باخت، تا مقدمات سرودن، بزرگترین تراژدی شاهنامه، مرگ سهراب، را فراهم آورد:چو رستم بدانسان پری چهـره دید ز هر دانشـی بهر […]

دسته‌بندی نشده

منابع پایان نامه درباره : اظهار عشق اغلب از طرف زنان صورت می¬گیرد

د ـ اظهار عشق اغلب از طرف زنان صورت می گیرددر بررسی کلّی ماجـراهای عاشقانه شاهنامه نکته قابل توجه که در سیاق ادب فارسی کمتر به چشم می-خورد؛ حقّ اظهار عشق و پیشقدم شدن در همسرگزینی از جانب زنان است. در شاهنامه عموماً زن ابتدا عاشق می شود و به فراخور حماسه، بی مهابا و […]

دسته‌بندی نشده

نگارش پایان نامه در مورد عشق در ادبیات حماسی

عشـق همواره از مهم ترین مفاهیم در ادبیات محسوب شده است، امّا نوع گرایش به آن و نمودش در دوره های گوناگون، متفاوت بوده است. حضور این مضمون در آثار شعرا جاذبه ای وصف ناپذیر ایجاد کرده است. در اکثر قریب به اتّفاق منظومه های فارسی به داستان های عشقی پرداخته شده است. حتّی درآثار […]