رشته حقوق

کارشناسی ارشد، حقوق ایران

باسمه تعالی                        تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان  نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی موضوع: حمله روسیه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور استادراهنما: جناب آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی استاد داور: جناب آقای دکتر سادات […]