رشته حقوق

قصد و رضای طرفین، ایجاب و قبول

اذن در اصطلاح عبارت است از رضای به فعل یا ترک از دیگری که ابراز شده باشد ورضای اظهار نشده اذن نیست واذن قبل از وقوع عمل ماذون است واجازه بعد از آن [157]مرحوم نراقی در عوائد الایام [158]چنین بیان فرموده که با اجماع واخباراثبات می شود که دخل وتصرف در مال غیر واستفاده از […]

رشته حقوق

خرید و فروش، مورد معامله

   3-1-3- شرایط موضوع اذن :    3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذنبراى تحقق اعمال حقوقى، اعم از عقد یا ایقاع، وجود موضوع آن به هنگام انشا ضرورى است. مثلاً، براى وقوع بیع باید در زمان انشاى بیع، مبیع در خارج موجود باشد، یا براى وقوع اجاره یا سایر اعمال حقوقى که موضوع آن تملیک یا اباحه […]

رشته حقوق

ایجاب و قبول، ماهیت حقوقی

بعضى از فقها [12] نیز عقود اذنی را به دلیل شباهت زیادی که با اذن داشته از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند که وکالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند. از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.[13]برخی از فقها […]

رشته حقوق

فقهای امامیه، ماهیت حقوقی

4-چنانچه منظور آن است که این عقود پس از تحققشان نیازمند به اذن هستند، صحیح نیست چرا که اذن در تصرف از لوازم عقلاییه است و معنای دومی جز تأکید نخواهد داشت .[37] به هر حال کم نیستند فقیهانی که اطلاق عقد بر اذنیات را ، یک نوع تسامح در تعبیرمی دانند. 2-2-ماهیت عقود اذنی :2-2-1 […]

رشته حقوق

شرایط انعقاد قرارداد، انعقاد قرارداد

همان طور که بیان شد رکن اصلی انعقاد عقود اذنی در حقوق مصر  همانند قانون مدنی  ایران اذن است  ، لذا تعهد برانجام عمل را فرع بر انعقاد عقد می دانند ، در نتیجه دوام عقد تا زمان بقای اذن بوده و به این ترتیب عقد جایز خواهد بود. اما با تأمل در ماده 718 […]

رشته حقوق

قصد مشترک طرفین، انعقاد قرارداد

بسیاری از فقها ماهیت، جوهر واساس  عقد وکالت  که از جمله عقود اذنی است  اذن ونیابت دانسته اند ومعتقد بر این امر هستند که اثر حقوقی ومقتضای ذات عقد وکالت اعطای اذن و نیابت می باشد [68]ماهیت  عقود اذنی نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه به شکل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو که […]

رشته حقوق

روابط اجتماعی، بررسی تطبیقی

    1 -1 شرح وتبین مساله پژوهشمصادیقی از  عقود اذنی که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذنی بودن وجود دارد سه عقد ودیعه ،عاریه ، وکالت می باشد که نتیجتا ناگزیر برای شناخت این عقود بایستی ماهیت ومصادیق عقد اذنی را بررسی کرده وسپس به بررسی آثار آن بپردازیم . به عبارت بهتر برای شناخت […]

رشته حقوق

بررسی تطبیقی، مذاهب اسلامی

1-اذن ،امانت،نیابت در عقود اذنی به عنوان سه  اثر مشترک قابل شناسایی می باشند .که بعضی از این آثار اقتضای ذات عقد وبعضی دیگر اقتضای اطلاق  عقد می باشد .2-عقود اذنی شامل پنج عقد ودیعه ، عاریه ،وکالت ، مضاربه وشرکت می باشد ، ازآنجائیکه موضوع تحقیق آثار مشترک عقود اذنی است واین آثار صرفا […]

رشته حقوق

حقوق ایران، پایان نامه

    طرح بحث :در فصل قبل کلیاتی از موضوع پایان نامه مطرح گردید ،حال نگارنده بر آن است تا قبل از بررسی آثار مشترک عقود اذنی  ذهن خواننده را با مفهوم عقد اذنی ، ماهیت ومصادیق آن  آشنا تا  خواننده درک بهتری از موضوع تحقیق (آثار مشترک عقود اذنی ) داشته باشد .  لذا  این فصل […]

رشته حقوق

اعضای هیأت علمی، کارشناسی ارشد

   آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرسمقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران […]